δέχομαι, δέξομαι, ἐδεξάμην, δέδεγμαι, -εδέχθην

LEMA DE BUSCA: 
δέχομαι
DEFINIÇÃO: 
pegar, aceitar; enterter, dar as boas vindas
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: depoente
GRUPO SEMÂNTICO: 
Família, Amizade e Casa
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
319