δέχομαι, δέξομαι, ἐδεξάμην, δέδεγμαι, -εδέχθην

Search Lemma: 
δέχομαι
DEFINITION: 
take, accept; welcome, entertain
Part of Speech: 
verb: deponent
SEMANTIC GROUP: 
Family and Friendship and the Home
FREQUENCY RANK: 
319