δέχομαι, δέξομαι, ἐδεξάμην, δέδεγμαι, -εδέχθην

Search Lemma: 
δέχομαι
DEFINITION: 
Prendere, accettare; accogliere, intrattenere
Parte del Discorso: 
verbo: deponente
Gruppo Semantico: 
Famiglia, amicizia e casa
FREQUENCY RANK: 
319