γράφω, γράψω, ἔγραψα, γέγραφα, γέγραμμαι, ἐγράφην

Search Lemma: 
γράφω
DEFINITION: 
yazı yazmak, çizmek, resim yapmak, kaydetmek
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: -ω dudaksıl gövde
ANLAMSAL ALAN: 
Yazma ve Konuşma
FREQUENCY RANK: 
115