γράφω, γράψω, ἔγραψα, γέγραφα, γέγραμμαι, ἐγράφην

Search Lemma: 
γράφω
DEFINITION: 
scrivere
Parte del Discorso: 
verbo: -ω con tema in labiale
Gruppo Semantico: 
Scrittura e conversazione
FREQUENCY RANK: 
115