γράφω, γράψω, ἔγραψα, γέγραφα, γέγραμμαι, ἐγράφην

LEMA DE BUSCA: 
γράφω
DEFINIÇÃO: 
escrever
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: -ω radical labial
GRUPO SEMÂNTICO: 
Escrever e Falar
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
115