γράφω, γράψω, ἔγραψα, γέγραφα, γέγραμμαι, ἐγράφην

Search Lemma: 
γράφω
DEFINITION: 
a scrie
PARTE DE VORBIRE: 
verb: -ω rădăcina labială
GRUP SEMANTIC: 
Scris şi vorbit
FREQUENCY RANK: 
115