γράφω, γράψω, ἔγραψα, γέγραφα, γέγραμμαι, ἐγράφην

TEST TRANSLATION: 
γράφω
DEFINITION: 
كتب/يكتب
أقسام الكلام: 
فعل: ω-- جذر فعل شفهيّ
المجموعة الدلالية: 
الكتابة والكلام
FREQUENCY RANK: 
115