ἀδικέω, ἀδικήσω, ἠδίκησα, ἠδίκηκα, ἠδίκημαι, ἠδικήθην

Search Lemma: 
ἀδικέω
DEFINITION: 
a face rău; a răni
PARTE DE VORBIRE: 
verb: contras
GRUP SEMANTIC: 
Etică şi morală
FREQUENCY RANK: 
360