ἀδικέω, ἀδικήσω, ἠδίκησα, ἠδίκηκα, ἠδίκημαι, ἠδικήθην

Search Lemma: 
ἀδικέω
DEFINITION: 
Fare cose sbagliate; commettere ingiustizia
Parte del Discorso: 
verbo: contratto
Gruppo Semantico: 
Etica e morale
FREQUENCY RANK: 
360