ἀδικέω, ἀδικήσω, ἠδίκησα, ἠδίκηκα, ἠδίκημαι, ἠδικήθην

TEST TRANSLATION: 
ἀδικέω
DEFINITION: 
أذنب/يُذنِب ؛ ضرّ/يضرّ ، آذى/يؤذي
أقسام الكلام: 
فعل: فعل فيه ترخيم
المجموعة الدلالية: 
الأخلاق
FREQUENCY RANK: 
360