ἀδικέω, ἀδικήσω, ἠδίκησα, ἠδίκηκα, ἠδίκημαι, ἠδικήθην

LEMA DE BUSCA: 
ἀδικέω
DEFINIÇÃO: 
cometer injustiça, injuriar
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: contrato
GRUPO SEMÂNTICO: 
Ética e Moral
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
360