ἀδικέω, ἀδικήσω, ἠδίκησα, ἠδίκηκα, ἠδίκημαι, ἠδικήθην

Search Lemma: 
ἀδικέω
DEFINITION: 
(birine, +acc.) haksızlık etmek, zarar vermek; (pass., +acc.) haksızlığa uğramak
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: kaynaşmış
ANLAMSAL ALAN: 
Etik ve Ahlak
FREQUENCY RANK: 
360