συμβαίνω, συμβήσομαι, 2 aor. συνέβην, συμβέβηκα

Search Lemma: 
συμβαίνω
DEFINITION: 
a ajunge la o înţelegere, a corespunde; a se întâmpla, a avea loc; a se produce într-un anumit fel (+adv.), a reieşi, a rezulta
PARTE DE VORBIRE: 
verb: -ω rădăcina lichidă
GRUP SEMANTIC: 
Familie, prietenie şi casă
FREQUENCY RANK: 
154

Suggested Citation