συμβαίνω, συμβήσομαι, 2 aor. συνέβην, συμβέβηκα

Search Lemma: 
συμβαίνω
DEFINITION: 
meet, come to an agreement, correspond; happen, occur, come to pass; turn out in a certain way (+adv.), result
Part of Speech: 
verb: -ω liquid stem
SEMANTIC GROUP: 
Family and Friendship and the Home
FREQUENCY RANK: 
154

Suggested Citation