συμβαίνω, συμβήσομαι, 2 aor. συνέβην, συμβέβηκα

Search Lemma: 
συμβαίνω
DEFINITION: 
Incontrare, giungere ad un accordo, corrispondere; accadere, verificarsi, accadere; Risulta in un certo modo (+ avv.), Derivare
Parte del Discorso: 
verbo: -ω con tema in liquida
Gruppo Semantico: 
Famiglia, amicizia e casa
FREQUENCY RANK: 
154

Suggested Citation