λύω, λύσω, ἔλυσα, λέλυκα, λέλυμαι, ἐλύθην

Search Lemma: 
λύω
DEFINITION: 
a elibera, a slăbi, a dezlega; a distruge
PARTE DE VORBIRE: 
verb: -ω rădăcina vocală
GRUP SEMANTIC: 
Război şi pace
FREQUENCY RANK: 
384

Suggested Citation