λύω, λύσω, ἔλυσα, λέλυκα, λέλυμαι, ἐλύθην

Search Lemma: 
λύω
DEFINITION: 
Sciogliere, liberare, liberare; Annullare, distruggere
Parte del Discorso: 
verbo: -ω con tema in vocale
Gruppo Semantico: 
Guerra e pace
FREQUENCY RANK: 
384

Suggested Citation