λύω, λύσω, ἔλυσα, λέλυκα, λέλυμαι, ἐλύθην

Search Lemma: 
λύω
DEFINITION: 
çözmek, azat etmek, son vermek, açıklamak; (med.) serbest bırakmak, parayla kurtarmak
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: -ω sesli harfli gövde
ANLAMSAL ALAN: 
Savaş ve Barış
FREQUENCY RANK: 
384

Suggested Citation