λύω, λύσω, ἔλυσα, λέλυκα, λέλυμαι, ἐλύθην

Hasło: 
λύω
Definicja: 
rozluźnić, rozwiązać, uwolnić; unieważnić, zniszczyć
Część mowy: 
Czasownik: -ω temat samogłoskowy
Grupa semantyczna: 
Wojna i pokój
Frekwencja: 
384

Suggested Citation