λύω, λύσω, ἔλυσα, λέλυκα, λέλυμαι, ἐλύθην

LEMA DE BUSCA: 
λύω
DEFINIÇÃO: 
soltar, libertar; desfazer, destruir
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: -ω radical em vogal
GRUPO SEMÂNTICO: 
Guerra e Paz
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
384

Suggested Citation