βουλεύω βουλεύσω, ἐβούλευσα, βεβούλευκα, βεβούλευμαι, ἐβουλεύθην

Search Lemma: 
βουλεύω
DEFINITION: 
a plănui să, a decide să; (med) a dezbate
PARTE DE VORBIRE: 
verb: -ω rădăcina vocală
GRUP SEMANTIC: 
Război şi pace
FREQUENCY RANK: 
476