βουλεύω βουλεύσω, ἐβούλευσα, βεβούλευκα, βεβούλευμαι, ἐβουλεύθην

Hasło: 
βουλεύω
Definicja: 
planować, postanowić, zdecydować; (med.) rozważać
Część mowy: 
Czasownik: -ω temat samogłoskowy
Grupa semantyczna: 
Wojna i pokój
Frekwencja: 
476