βουλεύω βουλεύσω, ἐβούλευσα, βεβούλευκα, βεβούλευμαι, ἐβουλεύθην

LEMA DE BUSCA: 
βουλεύω
DEFINIÇÃO: 
planejar, decidir; (méd.) deliberar
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: -ω radical em vogal
GRUPO SEMÂNTICO: 
Guerra e Paz
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
476