βουλεύω βουλεύσω, ἐβούλευσα, βεβούλευκα, βεβούλευμαι, ἐβουλεύθην

Search Lemma: 
βουλεύω
DEFINITION: 
Pianificare (a), decidere (a); (medio) deliberata
Parte del Discorso: 
verbo: -ω con tema in vocale
Gruppo Semantico: 
Guerra e pace
FREQUENCY RANK: 
476