ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἤγγελκα, ἤγγελμαι, ἠγγέλθην

LEMA DE BUSCA: 
ἀγγέλλω
DEFINIÇÃO: 
reportar, contar
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: -ω radical em líquida
GRUPO SEMÂNTICO: 
Escrever e Falar
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
523