ποιέω, ποιήσω, ἐποίησα, πεποίηκα, πεποίημαι, ἐποιήθην

LEMA DE BUSCA: 
ποιέω
DEFINIÇÃO: 
fazer, produzir, causar; (méd.) considerar, calcular
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: contrato
GRUPO SEMÂNTICO: 
Trabalho e Lazer
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
43