ποιέω, ποιήσω, ἐποίησα, πεποίηκα, πεποίημαι, ἐποιήθην

Search Lemma: 
ποιέω
DEFINITION: 
make, produce, cause, do; (mid.) consider, reckon
Part of Speech: 
verb: contracted
SEMANTIC GROUP: 
Work and Leisure
FREQUENCY RANK: 
43