ποιέω, ποιήσω, ἐποίησα, πεποίηκα, πεποίημαι, ἐποιήθην

Hasło: 
ποιέω
Definicja: 
sprawiać, tworzyć, powodować, robić; (w med.) rozważać, rachować
Część mowy: 
Czasownik: kontrahowany
Grupa semantyczna: 
Praca i odpoczynek
Frekwencja: 
43