ποιέω, ποιήσω, ἐποίησα, πεποίηκα, πεποίημαι, ἐποιήθην

Search Lemma: 
ποιέω
DEFINITION: 
Fare, produrre, causare, fare; (medio) considerare, valutare
Parte del Discorso: 
verbo: contratto
Gruppo Semantico: 
Lavoro e tempo libero
FREQUENCY RANK: 
43