κρίνω, κρινῶ, ἔκρινα, κέκρικα, κέκριμαι, ἐκρίθην

LEMA DE BUSCA: 
κρίνω
DEFINIÇÃO: 
julgar, decidir, determinar
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: -ω radical em líquida
GRUPO SEMÂNTICO: 
Lei e Julgamento
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
290