κρίνω, κρινῶ, ἔκρινα, κέκρικα, κέκριμαι, ἐκρίθην

Hasło: 
κρίνω
Definicja: 
rozstrzygać, oceniać, decydować, wydawać wyrok
Część mowy: 
Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną
Grupa semantyczna: 
Prawo i sądownictwo
Frekwencja: 
290