κρίνω, κρινῶ, ἔκρινα, κέκρικα, κέκριμαι, ἐκρίθην

Search Lemma: 
κρίνω
DEFINITION: 
Giudicare, decidere, determinare
Parte del Discorso: 
verbo: -ω con tema in liquida
Gruppo Semantico: 
Legge e giudizio
FREQUENCY RANK: 
290