ἀξιόω, ἀξιώσω, ἠξίωσα, ἠξίωκα, ἠξίωμαι, ἠξιώθην

Hasło: 
ἀξιόω
Definicja: 
oceniać wartość, szacować; wymagać, oczekiwać, domagać się, rościć sobie
Część mowy: 
Czasownik: kontrahowany
Grupa semantyczna: 
Etyka i moralność
Frekwencja: 
267