ἀξιόω, ἀξιώσω, ἠξίωσα, ἠξίωκα, ἠξίωμαι, ἠξιώθην

LEMA DE BUSCA: 
ἀξιόω
DEFINIÇÃO: 
considerar digno
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: contrato
GRUPO SEMÂNTICO: 
Ética e Moral
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
267