ἀξιόω, ἀξιώσω, ἠξίωσα, ἠξίωκα, ἠξίωμαι, ἠξιώθην

Search Lemma: 
ἀξιόω
DEFINITION: 
Considerare degni; richiedere, domandare, chiedere, rivendicare
Parte del Discorso: 
verbo: contratto
Gruppo Semantico: 
Etica e morale
FREQUENCY RANK: 
267