ἀξιόω, ἀξιώσω, ἠξίωσα, ἠξίωκα, ἠξίωμαι, ἠξιώθην

释义: 
ἀξιόω
释义: 
认为……有价值;要求,指望;认为,坚持
词性: 
动词:缩合
语义组: 
伦理道德
词频排序: 
267