χαίρω, χαιρήσω, κεχάρηκα, κεχάρημαι, ἐχάρην

Search Lemma: 
χαίρω
DEFINITION: 
Essere felici, di rallegrarmi (+ dat.), Di gioire (+ ptc.); Χαῖρε, (pl.) Χαίρετε ciao, ragazzo addio
Parte del Discorso: 
verbo: -ω con tema in liquida
Gruppo Semantico: 
I sensi e le sensazioni
FREQUENCY RANK: 
378

Suggested Citation