χαίρω, χαιρήσω, κεχάρηκα, κεχάρημαι, ἐχάρην

Search Lemma: 
χαίρω
DEFINITION: 
to be happy, rejoice at (+dat.), take joy in (+ptc.); χαῖρε, (pl.) χαίρετε hello, goodbye
Part of Speech: 
verb: -ω liquid stem
SEMANTIC GROUP: 
The Senses and Feelings
FREQUENCY RANK: 
378

Suggested Citation