χαίρω, χαιρήσω, κεχάρηκα, κεχάρημαι, ἐχάρην

Hasło: 
χαίρω
Definicja: 
cieszyć się, radować się (+dat.), mieć upodobanie (+part.); χαῖρε, (pl.) χαίρετε witaj, żegnaj
Część mowy: 
Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną
Grupa semantyczna: 
Zmysły i uczucia
Frekwencja: 
378

Suggested Citation