λαμβάνω, λήψομαι, ἔλαβον, εἴληφα, εἴλημμαι, ἐλήφθην

Search Lemma: 
λαμβάνω
DEFINITION: 
Prendere, afferrare, cogliere; ricevere, ottenere
Parte del Discorso: 
verbo: -ω con tema in liquida
Gruppo Semantico: 
Prendere e dare
FREQUENCY RANK: 
70