λαμβάνω, λήψομαι, ἔλαβον, εἴληφα, εἴλημμαι, ἐλήφθην

Search Lemma: 
λαμβάνω
DEFINITION: 
take, grasp, seize; receive, get
Part of Speech: 
verb: -ω liquid stem
SEMANTIC GROUP: 
Taking and Giving
FREQUENCY RANK: 
70