λαμβάνω, λήψομαι, ἔλαβον, εἴληφα, εἴλημμαι, ἐλήφθην

Search Lemma: 
λαμβάνω
DEFINITION: 
almak, bulmak, yüklenmek, sahip olmak, elde etmek
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: -ω akışkan gövde
ANLAMSAL ALAN: 
Alma ve Verme
FREQUENCY RANK: 
70