λαμβάνω, λήψομαι, ἔλαβον, εἴληφα, εἴλημμαι, ἐλήφθην

Hasło: 
λαμβάνω
Definicja: 
brać, chwytać; otrzymać, dostać
Część mowy: 
Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną
Grupa semantyczna: 
Branie i dawanie
Frekwencja: 
70