γίγνομαι, γενήσομαι, 2 aor. ἐγενόμην, γέγονα, γεγένημαι, ἐγενήθην

Search Lemma: 
γίγνομαι
DEFINITION: 
Venire, essere nato, accadere, essere
Parte del Discorso: 
verbo: deponente
Gruppo Semantico: 
Umanità ed essere
FREQUENCY RANK: 
23