γίγνομαι, γενήσομαι, 2 aor. ἐγενόμην, γέγονα, γεγένημαι, ἐγενήθην

Search Lemma: 
γίγνομαι
DEFINITION: 
olmak, meydana gelmek, olmak, bulunmak
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: etken anlamlı edilgen yapılı fiil [deponens]
ANLAMSAL ALAN: 
İnsanlık ve Varlık
FREQUENCY RANK: 
23