γίγνομαι, γενήσομαι, 2 aor. ἐγενόμην, γέγονα, γεγένημαι, ἐγενήθην

LEMA DE BUSCA: 
γίγνομαι
DEFINIÇÃO: 
tornar-se; nascer; acontecer, ser
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: depoente
GRUPO SEMÂNTICO: 
Humanidade
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
23