γίγνομαι, γενήσομαι, 2 aor. ἐγενόμην, γέγονα, γεγένημαι, ἐγενήθην

Search Lemma: 
γίγνομαι
DEFINITION: 
a deveni; a se naşte; a se întâmpla, a fi
PARTE DE VORBIRE: 
verb: deponent
GRUP SEMANTIC: 
Umanitate şi fiinţă
FREQUENCY RANK: 
23