γίγνομαι, γενήσομαι, 2 aor. ἐγενόμην, γέγονα, γεγένημαι, ἐγενήθην

Hasło: 
γίγνομαι
Definicja: 
stawać się; urodzić się; wydarzyć się, być
Część mowy: 
Czasownik: deponens
Grupa semantyczna: 
Człowieczeństwo i istnienie
Frekwencja: 
23