πολύς πολλή πολύ

Search Lemma: 
πολύς
DEFINITION: 
much, many; ὡς ἐπὶ τὸ πολύ for the most part
Part of Speech: 
noun: 3rd declension irregular
SEMANTIC GROUP: 
Measurements and Numerals
FREQUENCY RANK: 
30